Sustainable Development Goals - SDGs

Mục tiêu phát triển bền vững là các sáng kiến toàn cầu được thông qua tại Hội nghị thượng đỉnh của Liên hợp quốc năm 2015 và là các mục tiêu quốc tế nhằm đạt được một 

"xã hội bền vững" vào năm 2030.  

 

Sustainable Development Goals - SDGs   (Mục tiêu phát triển bền vững) là các sáng kiến toàn cầu được thông qua tại Hội nghị thượng đỉnh của Liên hợp quốc năm 2015 và là các mục tiêu quốc tế nhằm đạt được một "xã hội bền vững" vào năm 2030.

Là một công ty cung cấp thực phẩm bảo vệ sức khỏe cho cuộc sống của con người, chúng tôi tin rằng việc đóng góp thông qua hoạt động kinh doanh của mình để hiện thực hóa tương lai mà SDGs hướng tới là một sứ mệnh quan trọng đối với TAYAFOOD.